ENSHIN RYU JU JITSU The Professional Martial Art

Welcome in Official Enshin Ryu Ju Jitsu Family

Stage Nazionale di Ju Jitsu Venezia 2017
Welcome in Official Enshin Ryu Ju Jitsu Family - ENSHIN RYU JU JITSU

En (Circle) Shin (Mind and Spirit) Ryu (school) Ju Jitsu

Kanji writed by Soke Keido Yamaue 

Founder Gendai Soke  Gesualdi Emanuele 

Autorized and Recognized by Soke Masashi Yokoyama I.M.C.F Japan 2017

Enshin Ryu Ju Jitsu is real and professional martial art based in traditional japanese ju jitsu and modern british ju jitsu were Soke studied for more then 38 years.

Our study progam is open to averyone around the world 

Gendai Soke Gesualdi Emanuele Studied Ju Jitsu and Kobudo with many Sensei's:

Soke Robert Clark

Soshi Claudio Artusi

Soke Alan Campbell

Soke Stefano Mancini

Soke Keido Yamaue

Soke Masashi Yokoyama

Soke Fumon Tanaka

Shihan Roberto De Ronzi

Soke Vladimiras Lisicynas

Shihan Nicolas Romano

Shihan Adone Giorio

and many others...

 

Contact Soke Gesualdi Emanuele +39 334 3241164 What's app.

or by the E-Mail: gemart1@hotmail.it

 

SCUOLA DI JU JITSU MACERATA

SCUOLA DI JU JITSU MACERATA - ENSHIN RYU JU JITSU

SCUOLA DI JU JITSU TOLENTINO

SCUOLA DI JU JITSU TOLENTINO - ENSHIN RYU JU JITSU